Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στην Πράξη θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και κατά τη χρονική στιγμή που εισέρχονται επίσημα στην Πράξη (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η 1η ημέρα κατάρτισης). Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα (της 1ης ημέρας κατάρτισης) στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://110.pasel.gr, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου, το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια και το αν είναι εφικτή η δημιουργία τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού των ωφελουμένων.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή. Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή της Διοικητικής Περιφέρειας που δηλώθηκε στην αίτηση του υποψήφιου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να υποβάλλουν / επισυνάψουν ηλεκτρονικά) να συμπληρώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 3. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, ή σύμβαση εργασίας, ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή αντίγραφο ΑΠΔ, ή Πίνακας απασχόλησης προσωπικού Ε4, ή Έντυπο Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης ή αντίγραφο της αναστολής εργασίας κλπ.) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
 4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.
 5. Αντίγραφοοποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ (πχ εκκαθαριστικό, καρτέλα μητρώου από https://www1.aade.gr/).
 6. Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει οΑριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και το ΑΜΚΑ (πχ Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης https://www.efka.gov.gr/).
 7. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα https://www.efka.gov.gr/ του ΕΦΚΑ)

  Και

  Α. Για τους εργαζόμενους:

 8. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελαιουργείων) στην οποία να δηλώνει ότι:
  • Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • Την ημέρα υποβολής της αίτησης είμαι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η με την επωνυμία ……………… και Α.Φ.Μ:……………………..
  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

  Β. Για τους εργαζόμενους σε επιχείρηση που νομίμως χαρακτηρίζεται εποχική:

  • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης εργάζονται, εμπίπτουν στην περίπτωση των εργαζομένων γενικά και αναρτούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (βλέπε παραπάνω Α).
  • Εάν την ημέρα υποβολής της αίτησης βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας λόγω απασχόλησης σε εποχική επιχείρηση απαιτείται:

  (Προσοχή! Είναι η μοναδική περίπτωση ανέργων που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα)

  Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα[1], η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και
  • Από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο με τους κωδικούς taxisnet από τον ιστότοπο https://employees.yeka.gr/.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η ημέρα κατάρτισης

Επισημαίνεται ότι πριν την είσοδο του ωφελούμενου στην Πράξη, ήτοι την ημέρα που υλοποιείται η 1η ημέρα κατάρτισης, θα πρέπει:

 • Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (Απογραφικά Δελτία Εισόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων.
 • Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή θεωρημένη από Δημόσια αρχή(η οποία θα απευθύνεται προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελαιουργείων), στην οποία να δηλώνεται ότι: “Δεν θα συμμετέχω σε άλλη συγχρηματοδοτούμενη δράση / συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής/επαγγελματικής κατάρτισης/πιστοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής μου στην παρούσα πράξη.»

Να επαναληφθεί η ανάρτηση των παρακάτω δικαιολογητικών, με τα οποία θα ελέγχεται η απόδειξη της εργασιακής κατάστασης του ωφελούμενου κατά τη χρονική στιγμή της 1ης ημέρας εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης).

Αναρτώνται αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης που τεκμηριώνουν την εργασιακή κατάσταση κατά την ημερομηνία της εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης):

Για τους Εργαζόμενους:

 • ο αργότερο έως και την 1η ημέρα έναρξης της κατάρτισης) Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του και σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο που υποβάλλει ο εργοδότης, και
 • (Κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και εντός 30 ημέρων) ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.
 • Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης)
 • Απόδειξη πληρωμής (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)
 • Αντίγραφο ΑΠΔ (του μήνα έναρξης της κατάρτισης)

  Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνεται εναλλακτικά η εξής δυνατότητα:

 • Ανάρτηση Υ/Δ από το gov.gr στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα» και
 • Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στην Πράξη (ήτοι 1η ημέρα της κατάρτισης) ήταν εργαζόμενος σεεπιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης κατά την 1η ημέρα εισόδου στην Πράξη (1η ημέρα κατάρτισης), η οποία πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) και
 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

Επιπλέον, στην περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στην Πράξη, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος αναρτά  επιπροσθέτως  την  αναστολή της σύμβασης εργασίας του καθώς και την έναρξη αυτής (Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ).

 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτηθούν μετά τη λήξη των εξετάσεων πιστοποίησης

Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την έξοδο από αυτό (ήτοι μετά τη λήξη των εξετάσεων πιστοποίησης) να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (Απογραφικά Δελτία Εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων.

 Η προσκόμιση των προαναφερθέντων στοιχείων (ή ψηφιακών ισοδύναμων αυτών), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν θα καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 

Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση / διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, δύναται να οδηγήσει εφόσον δεν προκύψει επιβεβαίωση και αντιστοιχία, στον αποκλεισμό του/της από την αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης και δεδομένου ότι η Επιτροπή Επιλογής, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ του ΠΑΣΕΛ, δύναται, τηρώντας τις αρχές ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης και της πλήρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, να ζητήσει διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων η «Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων», καταρτίζει το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων. Ο πίνακας με το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΛ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο katartisi@110.pasel.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει ορισθεί από τον ΠΑΣΕΛ. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον/την Αιτούντα/ούσα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του/της Αιτούντα/ούσας. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων προχωρά στην κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων. Ο πίνακας με το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΛ και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του/της χρησιμοποιώντας τον ΚΑΥΑΣ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στον πίνακα κατάταξης και σε κάθε βαθμολογική κλίμακα, θα προηγούνται οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν πρώτοι αίτηση με βάση τον ακριβή χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όπως αυτή αποδεικνύεται από τη χρονολογική σήμανση κατά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελούμενων θα αναρτηθούν στην σχετική ιστοσελίδα https://110.pasel.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από Παρασκευή 10/02/2023 και λήγει την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 23:59. Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στην παράγραφο Α. Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου αυτής προσαυξημένο κατά 25%. Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά από τον ΠΑΣΕΛ στην ιστοσελίδα του έργου https://110.pasel.gr.

Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στο katartisi@110.pasel.gr.

Η υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος πληρότητας & ορθότητας αίτησης και πιστοποιούν τα όσα δηλώνει ο/η υποψήφιος/α στην αίτησή του/της, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://110.pasel.gr.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας υποστήριξης της ανωτέρω διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει σχετική μέριμνα (μέσω αντίστοιχης ενημέρωσης των υποψηφίων) για τους εναλλακτικούς τρόπους υποβολής αιτήσεων και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (π.χ. μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία του φορέα, μέσω email κ.ά.).

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi@110.pasel.gr (e-mail).[1] Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν.  4144/13).

Footer Image