Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση του ενεργητικού εργατικού δυναμικού της χώρας και η προσαρμογή του στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και της πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, η Πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 1.273 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα γενικά (ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται), ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Το σύνολο των ενεργειών του έργου (Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:

 • τη με αρ. πρ. 1980/395/Α3/06-04-2020 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την με αριθμ. Πρωτ. 91/10-01-2022απόφαση για την 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035226 και ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», όπως ισχύει,
 • την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και των παραρτημάτων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης i): ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ,
 • τo με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”».
 • Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
 • Τo από 23/01/2023 Πρακτικό Διοικητικού ΣυμβουλίουτουΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΕ.Λ)» για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Πράξης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑ Ε1821 με ενάριθ. Έργου ΠΔΕ 2020ΣΕ18210001.

Η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, οι οποίες προέκυψαν αναγκαίες στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
 • Την ενίσχυση της δυνατότητας απασχόλησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, της προοπτικής βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και της ενίσχυσης της επαγγελματικής τους κινητικότητας για την εξασφάλιση των προσφερότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Την επικύρωση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της διαδικασίας πιστοποίησής τους.

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι θεωρητικής εκπαίδευσης, διάρκειας 80 ωρών έκαστο, θα υλοποιηθούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας και θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

α) Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

β) Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

α/α

Θεματικό Αντικείμενο

Διάρκεια σε ώρες

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

80

Στέλεχος διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων

80


Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

60,33%

768

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

348

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

40

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

180

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

100

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

17,75%

226

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

86

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

80

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ: ΑΤΤΙΚΗ

15,32%

195

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 2Σ: ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟ

2,75%

35

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 2Σ: ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ

3,85%

49

 

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

1.273

 

 

1) Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

2) Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων

Μετά και την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση των ωφελούμενων ανά ειδικότητα. Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει υποχρεωτικά στην εξέταση πιστοποίησης και - αν χρειάζεται – σε μία επανεξέταση. Οι εξετάσεις θα υλοποιηθούν με τη μορφή teleproctoring. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα για τη διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία των ωφελούμενων σε χώρους ΚΔΒΜ.

Όροι υλοποίησης

 • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.
 • Δεν επιτρέπεται υλοποίηση σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
 • Η ημερήσια εκπαίδευση/κατάρτιση διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων (αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Οι ώρες της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για όλα τα προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε ώρες και ημέρες που οι ίδιοι επιλέγουν.
 • Η εκπαίδευση / κατάρτιση ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα (αφορά τη σύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Το σύνολο των καταρτιζομένων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στην προγραμματιζόμενη εξέταση για την πιστοποίηση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης του τμήματος κατάρτισης. Εφόσον απουσιάσει ή αποτύχει στην αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση, θα του δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μία προγραμματισμένη επανεξέταση. Επίσης διευκρινίζεται ότι:

  Α. Αν κάποιος καταρτιζόμενος δεν προσέλθει στη αρχικώς προγραμματισμένη εξέταση τότε είναι δεσμευτικό να προσέλθει στην επανεξέταση, αλλιώς δεν λαμβάνει επίδομα.

  Β. Αν κάποιος καταρτιζόμενος προσέλθει στην 1η εξέταση αλλά αποτύχει, τότε του δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης αλλά ακόμη και σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής στην 2η εξέταση (επανεξέταση) λαμβάνει το επίδομα που αναλογεί

  Η εξέταση και η επανεξέταση θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο καταρτιζόμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επανεξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις αρχικώς προγραμματισμένες.

 • Σε κάθε Καταρτιζόμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης θα του χορηγείται το αντίστοιχο Πιστοποιητικό από τον συνεργαζόμενο με τον Ανάδοχο, Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων. Στην περίπτωση αποτυχίας του Καταρτιζόμενου στις εξετάσεις, χορηγείται από τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία θα φέρει το όνομα του ωφελούμενου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, στις οποίες συμμετείχε.
 • Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφόσον απαιτηθεί).
 • Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Για όλα τα προγράμματα, επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων μέχρι του ποσοστού 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος, ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησης του κάθε προγράμματος. Ως απουσία λογίζεται η μη παρακολούθηση του προγράμματος στις προγραμματισμένες στη σύγχρονη τηλεκατάρτιση που πραγματοποιείται μέσω της ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική αίθουσα. Για τις ώρες της ασύγχρονης εκπαίδευσης δηλαδή μη ταυτόχρονης παρακολούθησης οι απουσίες υπολογίζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανάλογα με τις ώρες που ο κάθε καταρτιζόμενος δεν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ώρες ανά ενότητα. Οι ώρες απουσιών κάθε ωφελούμενου αφαιρούνται αντιστοίχως από το εκπαιδευτικό του επίδομα.
 • Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το μέγιστο ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% εφόσον προσκομισθεί από τον ωφελούμενο η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας που του έχει χορηγηθεί από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ του ΕΦΚΑ. Το ίδιο μέγιστο ποσοστό 20% ισχύει και για τους καταρτιζόμενους των ίδιων προγραμμάτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του παρόχου κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο να καλύψει τη διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των ωφελούμενων στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ο ωφελούμενος δύναται να συμμετάσχει στη δεύτερη προγραμματισμένη εξέταση (επαναληπτική εξέταση). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο ωφελούμενος, κατόπιν αιτιολόγησης, αδυνατεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δύναται να εξεταστεί σε διαφορετική ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας πιστοποίησης δύναται να διενεργήσει εξετάσεις σε ημερομηνίες άλλες από τις προγραμματισμένες, εντός του ορίου που ορίζει η παρούσα.
 • Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπτών ορίων απουσιών ή δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών βάσει των υλοποιούμενων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης προγραμμάτων, δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος. Ο έλεγχος γίνεται ανά ενότητα με βάση τις εγκεκριμένες ώρες κάθε ενότητας.

Οι επιλεγέντες - ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι κατά την είσοδο και έξοδο σε αυτό να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια (Απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου) με προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων. Τα δεδομένα των απαντήσεων θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και τον ΠΑΣΕΛ) για τον σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για τον σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 παρ. 10 σημ. 1, 2 και 3 του Ν.4403/2016 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων. Σύμφωνα με τον Νόμο 4403/2016 που τροποποιεί τον 4314/2014 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 10 του άρθρου 14 αναφέρεται: «Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997, επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διατηρούνται τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης».

Η συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου από τον ωφελούμενο είναι υποχρεωτική και συνδέεται με την καταβολή του επιδόματός του.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ωφελουμένων ιδίως δε οι όροι και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως οι ώρες, η υποχρέωση αδιάλειπτης παρακολούθησης της κατάρτισης και οι συνέπειες της τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου απουσιών κ.α. θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε προτυποποιημένο συμφωνητικό το οποίο θα δοθεί από τον Πάροχο Κατάρτισης προς υπογραφή από τους ωφελούμενους.

Footer Image