Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035226

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ» στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5035226,

η οριστική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17/03/2023 και ώρα 17:00:00.

Footer Image